Direktionen


Sammansättning

Föreningens angelägenheter sköts av en på årsmötet vald direktion bestående av sju ledamöter.

Befattningar som skall finnas är, ordförande, vice ordförande, föreningssekreterare, direktionssekreterare, kassör. bibliotekarie och arkivarie. 

Direktionsledamöter och suppleanter väljs för tre år. Ordförande och kassör utses av årsmötet.Forums direktion

-  Ordinarie ledamöter

Ordförande                        Tommy Cervin        

Vice ordförande

Kassör                                Lars Hedlund           

Direktionssekreterare         Susanne Nibelius     

Föreningssekreterare         Anette Lund             

Arkivarie                            Lars Karlsson         

Programbokning                Lena Eriksson


Suppleanter 

Bibliotekarie                        Meit  Nordling 

Bitr Bibliotekarie                Yvonne Lindroos

                                            Susan Lekberg


Direktionen ansvarar särskilt för:

Medlems- och direktionsmöten

Medlemsärenden

Höstpromenaden

Årsfesten

Djurgårdsträffen

Arkivet

Biblioteket

Forums direktion 2017

Övre raden från vänster: Meit Nordling, Yvonne Lindroos, Anette Lund, Lars Karlsson, Lena Eriksson, Susan Lekberg, Christer Nibelius

Nedre raden från vänster; Susanne Nibelius, Tommy Cervin, Lars Hedlund