Direktionen


Sammansättning

Föreningens angelägenheter sköts av en på årsmötet vald direktion bestående av sju ledamöter.

Befattningar som skall finnas är, ordförande, vice ordförande, föreningssekreterare, direktionssekreterare, kassör. bibliotekarie och arkivarie. 

Direktionsledamöter och suppleanter väljs för tre år. Ordförande och kassör utses av årsmötet.Forums direktion 2017

Ordinarie ledamöter

Tommy Cervin          Ordförande

Christer Nibelius      Vice ordförande

Lars Hedlund             Kassör

Susanne Nibelius      Direktionssekreterare

Anette Lund               Föreningssekreterare

Lars Karlsson           Arkivarie

Lena Eriksson


Suppleanter 

Meit  Nordling  Bibliotekarie

Susan Lekberg  Bitr Bibliotekarie

Yvonne Lindroos Bitr ArkivarieDirektionen ansvarar särskilt för:

Medlems- och direktionsmöten

Medlemsärenden

Höstpromenaden

Årsfesten

Arkivet

Biblioteket

Forums direktion 2017

Övre raden från vänster: Meit Nordling, Yvonne Lindroos, Anette Lund, Lars Karlsson, Lena Eriksson, Susan Lekberg, Christer Nibelius

Nedre raden från vänster; Susanne Nibelius, Tommy Cervin, Lars Hedlund