Stiftad 1946

VERKSTÄLLANDE UTSKOTT  


        Ordförande             Tommy Cervin, Stockholms Forum

        Vice ordf                  Bo Lundkvist, Westerås  Arbetareförening

        Sekreterare              Torsten Kjällberg, Westerås Arbetareförening

        Kassör                     Airi Otternäs, Stockholms  Forum


        Ledamot                  Kent Pettersson, Visby  Arbetareförening

                                Lars Fortmeiier, Stockholms Forum


        Suppleant       

                          

        Revisor           


        Valberedning            Lars Nyqvist, Arboga Arbetareförening

                                          Margareta Bülov,  Örebro Arbetareförening

                                         Göran Persson,  Stockholms Forum


AKTIVITETER

September

Golftävlingen KanonslagetDELTAGANDE FÖRENINGAR

Arboga Arbetareförening

Norrköpings Arbetareförening

Stockholms Forum

Visby Arbetareförening

Westerås Arbetareförening

Örebro Arbetareförening

Trondhjems Arbeiderforening


Länkar till respektive hemsida

Arboga Arbetareförening

Norrköpings Arbetareförening

Visby Arbetareförening

Westerås Arbetareförening

Trondhjems ArbeiderforeningSAMARBETSSTRÄVANDEN GENOM ÅREN


Frågan om samarbete mellan arbetareföreningarna diskuterades livligt inom Stockholms Arbetareförening åren 1897-1899, speciellt sedan Visby Arbetareförening gjort en framställning i saken.

Samarbete med andra arbetareföreningar hade diskuterats redan vid de inledande mötena hos H Hagerman där medlemmar från Norrköpings arbetareförening deltog.

Frågan togs upp på nytt av J A Hallberg  och 11 andra föreningsledamöter1978 och det utlystes ett allmänt svenskt arbetarmöte i Stockholm genom Arbetareföreningens försorg. Inbjudan var utfärdad och accepterades av ett 80-tal arbetarföreningar, som sände omkring 250 ombud, vartill kom ett 50-tal andra deltagare. Föreningen hade valt sina 10 bästa män till ombud och 5 suppleanter, Hagerman blev mötets ordförande, även till vice ordförande och sekreterare valdes Stockholmsombud. Mötets förhandlingar utgavs sedan i ett 200 sidor stort häfte få föreningens förlag.

Vid Stockholmsmötet fattades beslut om ett nytt möte tre år senare i Norrköping. Vid detta deltog 63 föreningar.

Ett tredje allmänt arbetaremöte hölls 1886 i Örebro med 58 föreningar representerade, vid detta fanns ett från Norrköpingsmötet vilande program för en sammanslutning av föreningarna till ett hela Sverige  omfattande arbetssamfund. Programmet antogs och stadgar skulle utarbetas av en kommitté. så skedde och stadgeförslaget skickades till 300 föreningar men blott 47 svarade. 26 tillstyrkte; 15 röstade för avslag och 6 för uppskov. Med det resultatet lades försöket ner och föreningarna arbetade vidare för sig själva.

Sveriges Samarbetande Arbetareföreningar.  Det faktum att under 30 och 40-talet hade 40 av tidigare 60 arbetareföreningar lagt ner verksamheten gjorde att 1946 bildades organisationen Sveriges Samarbetande Arbetareföreningar och den 25 mars samlades representanter i Stockholm och konstaterade att föreningarna hade i sak samma problem att hantera. De största frågorna gällde nyrekrytering av medlemmar och framtida målsättning. I de riktlinjer som antogs betonades särkilt syftet ”att vidmakthålla och förkovra alla de traditioner som levde inom respektive föreningar, att genom personligt sammanträffande vid konferenser söka skapa impulser till nya verksamhetsfält och försöka åstadkomma intimare samverkan mellan föreningarna”.

Under årens lopp har många frågor behandlats, som arkivforskning, ungdomsverksamhet, föreningarnas historia. Det finns många exempel på hur värdefulla uppslag och tips fått ny grogrund och utvidgat föreningarnas verksamhet.

Samarbetet har också sträckts utanför Sverige och under åren har även föreningar i Norge och Danmark deltagit.

Samarbetet har också fört med sig att enskilda avdelningar  i en del föreningar har kunnat uppträda utanför den egna föreningen, bland annat har teater- och folkdansgrupper och sångkörer gjort gästspel hos broderföreningar. Den största samlingen gjordes 1973 då Trondheims Arbeiderforening stor för värdskapet och körer från Stockholm. Gävle, Örebro, Bergen och Tromsö, i samarbete med värdföreningens kör genomförde ett sångarting. 1980 genomfördes sångartinget med Stockholm Forum som värd och körer kom från Bergen, Tromsö, Trondheim, Gävle, Norrköping, Örebro och Stockholms Forums kör gav konsert i Konserthuset och vid den avslutande middagen deltog 270 personer.

Konferensen 2011 hölls i regi av Föreningen Stockholms Forum i samband med 140-års jubileum.

Norrköpings Arbetareförening bjöd in till 2017 års konferens som genomfördes den 29 oktober. Vid konferensen avgick Göran Persson som avtackades efter en lång rad år i NSAFs VU dels som sekreterare och sedan som ordförande. Göran Persson har under några år kämpat för att åter få med de Norska föreningarna i samarbetet. Till hans efterträdare valdes Tommy Cervin ordförande i Stockholms Forum.

Stockholms Forums arkiv innehåller bland annat en mängd klipp från andra föreningar firande.