FÖRENINGSLOKALERNA/FASTIGHETERNA

GENOM ÅREN

Bland de uppgifter som väntade direktionen  och föreningens medlemar de första åren var att bygga upp en ekonomisk ryggrad, att förbereda åtgärder till anskaffande av eget hus, att upprätta bibliotek och folkbank.


Vad planerna på husköp beträffar uppgjordes genast en ordning för ett husköpsaktiebolag i viken det stadgades att medlem hade skyldighet att inbetala minst en kapitalandel á 25 rdr. Det visade sig att medlemmarna av ekonomiska skäl inte kunde stödja företaget som man hade hoppats. 1874 beslöts att avdelningen skulle upphöra.


Till en början hyrdes Nedre Börssalen för föreningens sammanträden och samkväm och hösten 1867 lyckades man hyra huset Baggensgatan 18. Hyran var 375 kronor. Medelmsantalet ökade snabbt och man såg sig om efter nya större lokaler.


I juvilerare Hammres "Ideonteaterns hus " fann man sådana och för 2.000 kronor hyrdes så småningom 3 salar, tio rum, kök m.m. Lokalerna var öppna varje söndagskväll för ledamöterna, "ty arbetaren har behov av någon förströelse och bättre är väl att söka den i kretsen av vänner och bekanta, än på andra håll bland obekanta, där ofta ordningens och sedligehtens gräns överskrides." 


År 1873 flyttar föreningen till större lokaler i Valhalla vid Mäster Samuelsgatan. Lokalföreståndaren hade ett drygt dagsverke att hålla lokalerna i gott skick, ombesörja uthyrningar, hålla läs- och serveringsrum öppna från klockan 8 på morgonen till 10 på kvällen samt hålla nykterhetsservering.


Den gamla drömmen om ett eget hus levde kvar och kunde förverkligas år 1882. Ordförande Hagerman hade i flera år avslutat sina anföranden vid sammanträden och festligheter med uppmaningen att inte glömma byggnadsfrågan.


På den köpta tomten vid Lutternsgatan började grunden läggas 1880. En uträtning av gatan hade gjort att den anslöt till Malmskillnadsgatan med en trappa.  Byggmästare J Ahlström antogs som entreprenör för byggandet. Det hela beräknades fullt färdigt kosta 215.000 kronor. förutom tomtkostnaden. Byggandet bedrevs raskt och huset stod färddigt redan den 28 oktober 1882. Det sista sammanträdet i gamla lokalen Valhalla hölls den 17 september och ordföranden konstaterade att man nu nått det gamla målet med att anskaffa egen lokal. 

Den stolta byggnaden reste sig på tomten nr 52 vid Malmskillnadsgatan. Den del av huset som föreningen förbehållit sig, våningen två trappor upp från gatan upptages av en större samlingssal 62 fot lång, 31 fot bred, samt en mindre samlingssal 50 ggr 20 fot. Båda salarna är 22 fot höga och dekorerade av dekorationsmålare Rubensson på ett prydligt och smakfullt sätt.  Våningen innehåller vidare 2 större samlingsrum och 2 mindre rum, samt en trappa upp 2 musikläktare och 2 sidogallerier. Salarna och rummen är så kombinerade att de kan förenas till en enda pelarsal och upptar då golvyta på 5,.500 kvm.


År 1904 ställdes föreningen inför svårigheter som aldrig förr. Stadens mordernisering genom bl.a. breddning av gator och framdragning av nya sådana medförde att föreningens gamla  stolta hus befanns stå hindrande i vägen. När stadsfullmäktige beslöt att dra fram Kungsgatan till Stureplan måste föreningen överlåta sin fastighet till staden. Meddelandet kom 1904 och ett snabbt svar om villkoren för avträdandet begärdes. Slutuppgörelsen blev gynnsam för föreningen, förutom 250.000 kronor kontant erhölls en välbelägen tomt i hörnet av Kammakaregatan och Regeringsgatan. Planerna på ett nytt hus på tomten avancerade under intensivt arbete men tungt vägande skäl gorde att man till sist avstod från byggandet och sålde tomten.


Föreningen fick stanna kvar i sin gamla byggnad till 1908 då hörnfastigheten Rådmansgatan 72 - Teknologgatan köptes med avsikt att inreda passande föreningslokaler. Av ekonomiska skäl dröjde det till oktober 1917 innan invigning kunde ske.

Mellan åren 1908 - 1917 hyrde föreningen först på Regeringsgatan 63 och från 1910  Brunkebergsgatan 9


I och med utgången av 1938 sattes pungt för 20 år framgångsrikt föreningsarbete i lokalerna på Teknologgatan. De hade byggts om, utvidgats och moderniserats under årens lopp men när arbetsfältet vidgades  och skaror av yngre medlemmar kunde knytas till förenigen, trivas och stanna kvar blev stugan  till slut för trång. Fastigheten hade spelat ut sin roll som föreningslokal. 


Föreningen köpte 1937  fastigheten på Nybrogatan 18 genom att inköpa samtliga andelar i Fastighetföreningen Nybroviken u.p.a. Den moderna  fastigheten innehöll en stor föreläsningssal som dessutom bar namnet "Forum" där fanns också

Isaac Grünewalds väggmålning "Guden Apollon i färd med att skapa ljus och dag, mörker och natt". Den moderna fastigheten med sitt centrala läge inrymde dessutom affärs- och kontorslokaler och hyreslägenheter. Här verkställdes omfattande ombyggnads- och inredningsarbeten och i slutet av 1938 kunde den administrativa avdelningen flytta in. Inte långt därefter installerades hela verksamheten i de nya lokalerna.

Föreningen och dess underavdelningar kunde genom detta beredas avsevärt större mäjligheter att fullfölja och utvidga sina respektive program, inte minst föreläsningsanstalten, som genom den nya föreläsningssalen kom att foga över en lokal som i alla avseenden kunde mäta sig med de bästa i Stockholm.
Föreningens hus vid Malmskillnadsgatan

Foton från föreningens fastighet och föreningslokalerna Nybrogatan 18