STYRELSE


Ordförande -  Vivian Alsdal-K-son

Sekreterare -  Gunvor Hersén 

Kassör -  Berit Nilsson 

Ledamot -  Jill Cervin,  Anna Odencrantz 
AKTIVITETER


Arbetsträffar med korgmålning, sömnad m.m.

Tisdagar jämna veckorVåren 2022 startar aktiviteterna den 25 januari

 kl 13.00-16.00


Kontaktperson: Vivian Alsdal-K-son tel 070-207 06 04

Om Tioöresavdelningen

Tioöresavdelningen som är Föreningen Stockholms Forum älsta avdelning och bildades 1871,  har till uppgift att samla in medel för humanitär verksamhet, företrädesvis bland barn inom föreningen.  Avdelningen är Föreningen Stockholms Forums äldsta avdelning.


Tioöresavdelning startas 1871.. På föreningens möte i maj 1871 kunde ordförande meddela att några godhjärtade kvinnor bildat en så kallad Tioöresavdelning och att direktionen bifallet deras hemställan att få ha sina sammanträden i lokalerna.

Ändamålet med föreningen var att samla medel till beklädnad av fattiga barn, detta möttes med entusiasm och välvilja och föreningen har alltid givit verksamheten stöd.

Medel för verksamheten fick man dels genom att uppta en månadsavgift på 10 öre, dels genom att arrangera inkomstbringande soaréer eller dylikt. Vidare hoppades man erhålla gåvor från firmor och enskilda.


Den första utdelningen av kläder till behövande gjordes den 28 december och då till 20 barn.


Från arkivets flydda tider . . .